Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   82
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 80/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2004 rok
 

ZARZĄDZENIE NR 80/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 15 listopada 2004 r.

 w sprawie zmian budżetu gminy Jodłowa na 2004 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póź.zm.) art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, z póź.zm.), uchwały Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok z późniejszymi zmianami oraz decyzji Nr 29 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.04.2004 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok:

1. DOCHODY

 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 94.193 zł - jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia
  tym: dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 45.392 zł – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia
 2. Zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę: 88.440 zł - jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia
  tym: dotacje na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 45.440 zł – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia

2. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 113.493 zł - jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 113.493 zł
  w tym: wydatki na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 45.392 zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia
 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 107.740 zł - jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 107.740 zł
  w tym: wydatki na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 45.440 zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2

 Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 • dochody ogółem: 7.257.756 zł
 • wydatki ogółem: 7.512.279 zł
 • przychody ogółem: 549.523 zł
 • rozchody ogółem: 295.000 zł

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-02-17Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167468