Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 61
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XX/61/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Data publikacji: 2005-01-12
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA Nr XX/61/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 28 grudnia 2004 r.

 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z 2002 r., Nr 113, poz. 984; z 2004 r., Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808)

Rada Gminy Jodłowa, uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków określone w załączniku do niniejszej uchwały.
  2. Taryfy określone w ust. 1 mają zastosowanie do odbioru ścieków dostarczonych w okresie od 1 lutego 2005 roku do dnia 31 stycznia 2006 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej ogłasza taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XIX/47/04 z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków

§ 5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0