Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 60
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XX/60/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Data publikacji: 2005-01-11
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XX/60/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 28 grudnia 2004r.

 w sprawie ustalenia stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 32,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz. 984 i Nr 153, poz.1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759/, art.6 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132,poz. 622, z 1997r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121,poz. 770, z 2000r. Nr 22,poz. 272, z 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych, świadczone przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej lub podmioty posiadające zezwolenie na wykonywanie usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na rzecz:

  1. gospodarstw domowych – 0,80 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej w gospodarstwie,
  2. obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy - 0,15 zł miesięcznie od 1m2 powierzchni użytkowej,
  3. od podmiotów gospodarczych - 0,30 zł miesięcznie od 1m2 powierzchni użytkowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIX/43/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i zasad rozliczania świadczonych usług

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal