Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 55
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XX/55/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2005 rok
Data publikacji: 2005-01-11
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XX/55/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 28 grudnia 2004r.

 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2005 rok

Na podstawie art.18a ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r . Nr 142,poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23,poz 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984 ;Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz.1203/ oraz § 20 ust.1 Statutu Gminy Jodłowa stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/48/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jodłowa /Dz.Urz.Woj.Podkarp. Nr 83, poz. 1476 i 1477 oraz z 2003r. Nr 15, poz.305/

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1

Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa na 2005 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0