Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   78
  Nazwa pozycji   Zarządzenie nr 76/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na październik 2004 roku
 

ZARZĄDZENIE NR 76/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na październik 2004 roku

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póz. zm.) i art. 29 ust. 2-7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z póz. zm.) oraz uchwały Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok, zarządza się, co następuje:

§1

  1. Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Jodłowa na październik 2004 roku ze zmianami, jak w załącznikach Nr l i 2 do niniejszego zarządzenia.
  2. Zobowiązuje się Urząd Gminy do przekazania jednostkom organizacyjnym informacji o wynikających ze zmian w harmonogramie kwotach dochodów i wydatków budżetu. §2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Kierownikom jednostek organizacyjnych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2005-01-05Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167457