Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 53
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIX/53/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego zwolnienia od opłat lub całkowitego zwolnienia oraz trybu ich pobierania
Data publikacji: 2005-02-03
Osoba, która stworzyła pozycję:   

Uchwała Nr XIX/53/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 7 grudnia 2004r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego zwolnienia od opłat lub całkowitego zwolnienia oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001r., Nr 142, poz. 1591 , z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1569 i z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806) i art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 i 104 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 Nr 99, poz. 1001), na wniosek Wójta Gminy,

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a, co następuje:

§ 1

 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznawane również osobie która wymaga pomocy innych osób, a rodzina a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

§ 2

 1. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone nieodpłatnie i odpłatnie lub częściowo odpłatnie.
 2. Usługi o których mowa w § 1 ust. 1 obejmują pomoc i opiekę w zakresie:
  1/ Zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności:
  a) utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki,
  b) przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety,
  c) zakup artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym,
  d) pomoc przy spożywaniu posiłków,
  e) prania bielizny osobistej i pościelowej,
  f) załatwiania spraw urzędowych,
  2 / Opieki higieniczno – sanitarnej, a w szczególności:
  a) mycia i kąpieli,
  b) zmiany bielizny osobistej i pościelowej,
  c) układania chorego w łóżku,
  d) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
  e) zapobieganie powstaniu odleżyn i odparzeń,
  f) przesłanie łóżka.
  3/ Pielęgnacji zleconej przez lekarza.
  4/ Pomocy w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby w tym:
  a) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań,
  b) organizowania i podtrzymywania kontaktów sąsiedzkich,
  c) organizowania spacerów,
  d) czytania.

§ 3

 1. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane nieodpłatnie osobom samotnym i tym, które przekazały gospodarstwo na Skarb Państwa w zamian za emeryturę lub rentę oraz rodzinom zagrożonym patologią społeczną .
 2. Nieodpłatne świadczenie pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz wnioskodawcy może nastąpić w przypadkach niemożności zaspokojenia się Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w poniesionych wydatkach z majątku wnioskodawcy lub zobowiązanych do alimentacji.

§ 4

 1. Osobom nie spełniającym warunków w § 3 mogą być przyznane usługi opiekuńcze pod warunkiem pokrycia pełnych kosztów świadczenia liczonych na podstawie kosztu 1 godziny pracy opiekunki domowej ustalonego w oparciu o wysokość wynagrodzenia opiekunek socjalnych.
 2. Inne usługi opiekuńcze wychodzące poza zakres i rodzaj określony w § 2 ust. 2 są pełnopłatne

§ 5

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ustala decyzją wysokość opłat za usługi opiekuńcze .

§ 6

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może go zwolnić z ponoszenia odpłatności w całości lub w części, a także może przyznać bezpłatne usługi opiekuńcze w wymiarze 2-óch godzin dziennie osobom posiadającym zobowiązanych do alimentacji.
 2. Bezpłatna usługa może zostać przyznana w przypadku określonym w § 3 ust. 2

§ 7

 1. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest na rachunek budżetu gminy w Jodłowej do 15-go każdego miesiąca.
 2. Różnicę między kosztem usługi a opłatą uiszczoną przez świadczeniobiorcę pokrywa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej z własnych środków.

§ 8

Traci moc uchwała Nr XXVIII/156/97 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 24 marca 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze zmieniona uchwałami: Nr XXXVII/217/97 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 5 grudnia 1997r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII156/97 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 24 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze, Nr XL/237/98 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 18 luty 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/156/97 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 24 marca 1997r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze, Nr III/34/98 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/156/97 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 24 marca 1997r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi opiekuńcze.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal