Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 52
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIX/52/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Data publikacji: 2005-02-03
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XIX/52/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 7 grudnia 2004r.

w sprawie określenia zasad i kryteriów odpłatności za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806 , z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz. 1569 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806), art. 17 ust.1 pkt 14, art. 48 ust. 5 art. 96 ust. 4, art. 104 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Dzieciom uczęszczającym do oddziałów „0”, szkół podstawowych i gimnazjów w okresie roku szkolnego zapewnia się pomoc w formie jednego gorącego posiłku lub bułki i herbaty w miejscach w szkołach do tego przeznaczonych.

§ 2

Posiłek bezpłatny przyznaje się w sytuacji, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 100% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. takich jak zdarzenie losowe, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek pracownika socjalnego może przyznać pomoc w formie posiłku bezpłatnie dzieciom z rodzin, których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 4

Koszt posiłku jest ustalany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w porozumieniu z dyrektorami szkół.

§ 6

Przyznanie pomocy w formie dożywiania może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego do Ośrodka Pomocy Społecznej przez rodziców lub opiekunów dziecka, pracownika socjalnego lub dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 6

Traci moc uchwała Nr VII/45/99 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci szkół podstawowych, zmieniona uchwałą Nr XXI/4/2001 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 28 lutego 2001r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/99 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i uchwałą Nr XIV/2/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych.

§ 7

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal