Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 51
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIX/51/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia sposobów sprawienia pogrzebu
Data publikacji: 2005-02-03
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XIX/51/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 7 grudnia 2004r.

w sprawie określenia sposobów sprawienia pogrzebu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806 , z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162,poz. 1569 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 17 ust.1 pkt 15, art. 44 , art. 96 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

W przypadku śmierci osoby nie posiadającej rodziny i żadnego źródła utrzymania gmina sprawia pogrzeb ponosząc następujące koszty:

  1. zakupienie trumny i ubrania,
  2. przygotowanie zmarłego,
  3. wykupienie miejsca na cmentarzu,
  4. wykopanie i zakopanie grobu,
  5. zakupienie jednego wieńca,
  6. transport trumny oraz zmarłego a także koszty związane z obrządkiem zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Wydatki na pokrycie pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub części z masy spadkowej.

§ 2

W razie śmierci osoby samotnie mieszkającej, bez środków utrzymania, posiadającej rodzinę, gmina w uzasadnionych przypadkach sprawia pogrzeb ponosząc koszty pogrzebu wymienione w § 1. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub części z masy spadkowej lub od rodziny zmarłego zobowiązanej do alimentacji.

§ 3

W przypadku śmierci osoby posiadającej własne środki utrzymania gmina w uzasadnionych przypadkach sprawia pogrzeb, ponosząc koszty wymienione w § 1. Wydatki za sprawienie pogrzebu pokrywa się z zasiłku pogrzebowego, z ubezpieczenia lub masy spadkowej.

§ 4

Jeżeli nie można ustalić osób zobowiązanych do zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu lub dochód na osobę w rodzinie zobowiązanych nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, odstępuje się od żądania zwrotu kosztów poniesionych przez Ośrodek.

§ 5

 Wykonanie uchwały zleca się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal