Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 46
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIX/46/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych należnej Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jodłowej
Data publikacji: 2005-01-12
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA NR XIX/46/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych należnej Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jodłowej

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, w związku z art. 7 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 24, ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808),

Rada Gminy Jodłowa, uchwala, co następuje:

§1

Ustala się dopłaty dla grup odbiorców określonych w taryfach cen za ścieki odprowadzane do zbiorczych urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków na okres od l stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku:

 1. Grupa taryfowa I - dostawcy ścieków komunalnych odbieranych kanalizacją z terenu sołectwa Jodłowa Dolna - 18.684 zł, przy uwzględnieniu:
  a) kosztu odprowadzania i oczyszczania ścieków (brutto) - 3,55 zł/m3
  b) planowane odprowadzenie i oczyszczenie ścieków w 2005 roku - 11.800 m3
  c) ustalonej odpłatności odbiorcy-usługobiorcy (brutto) - l ,82 zł/m3
  d) stawki jednostkowej dotacji w kwocie - l, 73 zł/ m3
 2. Grupa taryfowa II - dostawcy ścieków dowożonych na oczyszczalnię 346 zł, przy uwzględnieniu:
  e) kosztu odprowadzania i oczyszczania ścieków (brutto) - 3,55 zł/m3
  f) planowane odprowadzenie i oczyszczenie ścieków w 2005 roku - 200 m3
  g) ustalonej odpłatności odbiorcy-usługobiorcy (brutto) - l,82 zł/m3
  h) stawki jednostkowej dotacji w kwocie - l,73 zł/ m3

§2

Dopłatę ustaloną w § l wynoszącą 19.030 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzydzieści złotych) Gmina Jodłowa przekazuje Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jodłowej.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal