Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 45
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIX/45/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
Data publikacji: 2005-01-19
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA NR XIX/45/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 w związku z art.40 ust. l i art.41 ust. l ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz.l591, Dz U. z 2002r. Nr 23.poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr l62 poz. 1568 z 2004r. Nr 153, poz.l271, Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 (oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r Nr 9, poz.84, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz.874. Nr 110.poz.l039 i Nr 188.poz. 1840, z 2004r.Nr 92, poz.880, Nr 92, poz.884.Nr 96, poz.959.Nr 123, poz. 1291), art. 4 ust. l i art., 13 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U.Nr.62.poz.718,z 2001 r. Nr.46.poz. 499, z 2002r.Nr.74.poz.676 i Nr 113.poz.984 oraz z2003r.Nr.65.poz.595)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
  1) nowo wybudowane budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,
  2) nowo nabyte grunty, budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej pod warunkiem wykorzystywania ich do tej działalności,
  3) grunty, budynki i budowle w przypadku rozpoczęcia wykorzystywania ich do prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, będące w jego posiadaniu, lecz wcześniej niewykorzystywane do prowadzenia działalności pod warunkiem poniesienia nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem bądź rozbudową przedsiębiorstwa.
 2. Za nowo wybudowane budynki i budowle uważa się budynki i budowle, których budowa została rozpoczęta po wejściu w życie uchwały.
 3. Za nowo nabyte grunty, budynki i budowle uważa się grunty, budynki i budowle nabyte po wejściu w życie uchwały.

§2

 1. Zwolnienie, o którym mowa w § l jest pomocą regionalną na nowe inwestycje.
 2. W przypadku korzystania z pomocy, o której mowa w § l przedsiębiorca nie może równocześnie korzystać z innych tytułów pomocy publicznej udzielonej przez gminę.

§3

Zwolnienie przysługuje nie dłużej niż przez 2 lata liczone od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym zaistniało zdarzenie wymienione w § l, pod warunkiem dalszej kontynuacji działalności gospodarczej przez okres, co najmniej 2 lata po zakończeniu zwolnienia.

§4

Przedłużenie zwolnienia z podatku od nieruchomości z przedmiotów opodatkowania wymienionych w § l z działalności gospodarczej prowadzonej przez tego samego przedsiębiorcę po terminie określonym w § 3 może nastąpić w przypadku zwiększenia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w stosunku do stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego w następujący sposób:
a) l - 5 osób - l rok zwolnienia
b) 6 - 10 osób - 2 lata zwolnienia

§5

 1. Do uzyskania zwolnienia wymienionego w § 4 przedsiębiorca zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy osoby zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Jodłowa.
 2. Uzyskanie zwolnienia, o którym mowa w § 4 uwarunkowane jest utrzymaniem zatrudnienia przez okres, co najmniej 2 lat po zakończeniu prawa do zwolnienia.

§6

l. Zwolnienie, o którym mowa w w/wym paragrafach jest pomocą regionalną na nowe inwestycje dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność na terenie Gminy Jodłowa i ma charakter pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE Nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach pomocy de minimis.

§7

Zwolnienia, o których mowa w § l i §4 nie stosuje się wobec przedsiębiorców:
a) prowadzących działalność handlową zarówno detaliczną jak i hurtową w budynku na powierzchni powyżej 500 m2
b) zalegających z zapłatą zobowiązań wobec budżetu gminy Jodłowa.
c) którym w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień udzielenia zwolnienia z podatku udzielono pomocy publicznej w innej formie i z innych źródeł której wartość łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały przekroczyłaby równowartość 100 tyś euro.
d) prowadzących działalność eksportową,
e) prowadzących działalność w sektorach uznanych za wrażliwe tj. sektorze: motoryzacyjnym, budownictwa okrętowego, górnictwa węgla, hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych oraz żeglugi morskiej.

§8

 1. Zwolnienie wymienione w § l i § 4 przyznaje się na wniosek podatnika złożony odpowiednio:
  – przed rozpoczęciem inwestycji,
  – nie później niż 14 dni przed terminem zakończenia zwolnienia, o którym mowa w § 3
 2. Wniosek, o którym mowa w pkt. l powinien zawierać:
  a) określenie przedsiębiorcy,
  b) przedmiot działalności,
  c) określenia nieruchomości i tytuł prawny działki na której prowadzona jest działalność.
  d) liczbę zatrudnionych osób według stanu na dzień przed okresem uprawniającym do korzystania z ulgi o której mowa w § 4
  e) okres wnioskowanego zwolnienia
  f) krótki opis planowanych inwestycji,
  g) wielkość oraz przeznaczenie pomocy udzielonej w ramach pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie 3 kolejnych lat, poprzedzających datę, od której będzie przysługiwało zwolnienie,

§9

Przedsiębiorca korzystający z pomocy zobowiązany jest przedłożyć organowi podatkowemu informację o ponoszonych i planowanych nakładach inwestycyjnych, oraz informację o wielkości pomocy udzielonej w ramach pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w każdym kolejnym roku podatkowym do dnia 20 stycznia.

§10

 Decyzję o przyznaniu lub cofnięciu zezwolenia wydaje Wójt Gminy.

§11

 1. Podatnik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Wójta Gminy o utracie warunków do zwolnienia z podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od powstania okoliczności powodujących utratę warunków do zwolnienia.
 2. Podatnik, który w w/w terminie nie dopełnił obowiązku terminowego zawiadomienia Wójta Gminy o utracie warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości traci prawo do takiego zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utracił te warunki.
 3. Jeżeli pomoc została udzielona w oparciu o nieprawdziwe dane przekazane przez przedsiębiorcę korzystającego z pomocy, lub w przypadku stwierdzenia, że udzielona pomoc została wykorzystana bądź jest wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem przedsiębiorca traci prawo do tego zwolnienia za cały okres zwolnienia.
  W podanym przypadku organ podatkowy wydaje decyzję, w której nakazuje zwrot całości udzielonej pomocy wraz z odsetkami w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się w/w decyzji.
  Odsetki liczone są od dnia powstania obowiązku podatkowego do dnia wpłaty zaległego podatku.

§12

Pomoc udzielona na podstawie niniejszej uchwały podlega sumowaniu z inną pomocą de minimis udzielaną w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem nabycia prawa do przedmiotowego zwolnienia i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy.

§13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa

§14

Uchwała wchodzi w życie i ma zastosowanie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal