Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 39
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XIX/39/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2005 roku.
Data publikacji: 2005-01-19
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XIX/39/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 7 grudnia 2004 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2005 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591, z 2002r. Nr 23.poz.220, Nr 62.poz.558, Nr 113.poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr102, poz.1055, Nr 116, poz 1203 i Nr167,poz 1759) i art.4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002r. Nr 74.poz.676 i Nr 113.poz. 984, z 2003r. Nr 65, poz. 595 oraz z 2004r Nr 96, poz.959) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym /Dz.U. z 1993r. Nr 94.poz.431, z 1994r. Nr 1,poz.3, z 1996r. Nr 91 poz.409, z 1997r. Nr 43, poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998r. Nr 108.poz.681, z 2001r. Nr 81.poz.875, z 2002r. Nr 200.poz.1680 oraz z 2003r. Nr 110.poz.1039 i Nr 162, poz. 1568).

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

Obniża się średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004r. /M.P. Nr43.poz.765/, przyjmowaną jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2005r. z kwoty 37,67 zł za 1 q — do kwoty 16,50 zł za 1 q.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§3

Traci moc uchwała Nr XII/52/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Jodłowa w 2004 roku /Dz.Urz.Woj.Podkarp. Nr 177,poz.2718/.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2005.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal