Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   75
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 73/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04 października 2004 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dębowa na 2004 rok
 

Zarządzenie Nr 73/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 04 października 2004 r

 w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Dębowa na 2004 rok

Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23. poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214. poz. 1806 z 2003 r. Nr 80. poz.717 Nr 162.poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) w związku z § 8 ust. 1 i 4 statutu sołectwa Dębowa, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/32/02 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dębowa (Dz.Urz.Woj.Podkarp. Nr 76, poz. 1474) zarządza się, co następuje:

§1

W planie finansowo-rzeczowym sołectwa Dębowa na 2004 rok, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 29/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 maja 2004r. w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Dębowa na 2004 rok, wprowadza się zmiany jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie sołectwa Dębowa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-11-25Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2177945