Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   72
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 70/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 04 października 2004 r. w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2004 r.
 

Zarządzenie Nr 70/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 04 października 2004 r.

w sprawie zmiany planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2004 rok

Na podst. art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113.poz.984, Nr 153. poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) w związku z § 8 ust. l i 4 statutu sołectwa Jodłowa Górna, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXV1/30/02 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jodłowa Górna (Dz.Urz.Woj.Podkarp.Nr 76, poz. 1472) zarządza się, co następuje:

§1

W planie finansowo - rzeczowym sołectwa Jodłowa Górna na 2004 rok, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 36/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 maja 2004r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa Górna na 2004 rok, wprowadza się zmiany jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie sołectwa Jodłowa Górna

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-11-25Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167480