Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 40
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o zamówieniu
Data publikacji: 2004-11-15
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia: 2005.01.24

G.341-11/04

Jodłowa, 2004-15-11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ROBOTY BUDOWLANE

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1. 1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Nazwa GMINA JODŁOWA

 

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Pacana Grażyna

 

 

Adres
Jodłowa

 

Kod pocztowy
39-225

 

 

 

Miejscowość
Jodłowa

 

Województwo
Podkarpackie

 

 

 

Telefon 0146833044

 

Faks

0146833053

 

 

 

Poczta elektroniczna (e-mail)
ug_jodlowa@wp.pl

 

Adres internetowy (URL) www.ug.jodlowa.itl.pl/bip

 

 

 

 

I.2. ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Taki jak w pkt. 1.

I.3. ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Taki jak w pkt. 1.

I.4. ADRES, POD KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY / WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Taki jak w pkt. 1.1

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
Budowa budynku dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej

II l.3) Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie:

  • robót budowlanych wewnętrznych w aptece i ZOZ Jodłowa I część
  • instalacji elektrycznej i odgromowej, wod-kan, c.o , instalacja gazu, instalacja gazu w mieszkaniach - stan surowy
  • kanalizacji zewnętrznej,
  • wodociągu zewnętrzny,

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Jodłowa - dz. nr ewid. 1578

II.1.5) Nomenklatura II.

 

 

II. 1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV)

Główny przedmiot

45215100-8

 

 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
NIE

II. l.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia 
powyżej 60000EURO

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 
Data  zakończenia 30/11/2005

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM l TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM
10.000,00 zł / słownie; dziesięć tysięcy złotych 00/100 /

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art.22 ust 1 oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych orazwarunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
A) Najniższa cena

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

VI.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 07/01/2005 
Cena 30,00 zł. / trzydzieści złotych 00/100 /

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
07/01/2005 
Godzina 8:30 (gg:mm)

IV.3.3) Termin związania ofertą
60dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data 07/01 /2005
Godzina 12:00  Miejsce Gmina Jodłowa , 39-225 Jodłowa, pok. nr 15

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.l) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU / PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ?
NIE

V.2) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA
 15/11/2004 

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita