Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 33
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVIII/33/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości
Data publikacji: 2004-11-04
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA Nr XVIII/33/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr.142,poz.1591; z 2002r.Nr 23 ,poz.220 ; Nr 62 ,poz. 558;Nr 113 poz.984 i Nr 153 poz.1271; z 2003r.,Nr 80,poz.717;Nr 162,poz.1568 oraz z 2004r.,Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203 i Nr 167, poz. 1759); art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r., Nr 9, poz.84 i Nr 200,poz.1683; z 2003r.Nr 96,poz.874, Nr 110 ,poz.1039; Nr 188,poz.1840,Nr 200, poz.1953 i Nr.203,poz.1966 oraz z 2004r.,Nr 92,poz.880 i 884 , Nr 96 poz.959 i Nr 123,poz.1291)

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1),stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

 § 2

 Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości(IN-1), stanowiący załącznik nr.2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/76/2002 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w od 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0