Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 31
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVIII/31/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 15 października 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i wzoru informacji w sprawie podatku leśnego
Data publikacji: 2004-11-03
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA Nr XVIII/31/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr.142, poz.1591; z 2002r., Nr 23, poz.220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz.984 i Nr 153 poz.1271; z 2003r.,Nr 80,poz.717 ;Nr 162, poz.1568 oraz z 2004r.,Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203 i Nr 167,poz.1759)i art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200,poz.1682 i Nr 216 poz.1826).

Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1),stanowiącej załącznik nr.1 do uchwały.

§ 2

Określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1), stanowiący załącznik nr.2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/78/2002 Rady Gminy Jodłowa z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0

  • Ilość pobrań: 0