Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 37
Nazwa pozycji: Zawiadomienie o wyborze oferty
Data publikacji: 2004-10-29
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia: 2004.10.29

G.341-8/04

Jodłowa, 2004.10.29

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

GMINA JODŁOWA informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:

I.Żwirowanie dróg na terenie gminy Jodłowa / wykaz dróg stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia / poprzez rozścielenie żwiru / pospółki / na odcinkach dróg w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego Grubość rozścielonego żwiru winna być w miarę równomierna i wynosić ok. 10 cm. Wbudowanie nie obejmuje wałowania.

II.Wbudowanie otoczaków na drogi na terenie gminy Jodłowa / wykaz dróg stanowi załącznik 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia / poprzez rozścielenie otoczaków na odcinkach dróg w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Grubość rozścielonych otoczaków winna być w miarę równomierna i wynosić ok. 15cm Wbudowanie otoczaków nie obejmuje wałowania

Wybrano do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

USŁUGI TRANSPORTOWE MAREK DANIEL, 39-223 Strzegocice 157

Cena ofertowa:

za 1m3 wbudowanej pospółki w poszczególnych sołectwach :
Jodłowa Dolna - 27,00zł. /słownie: dwadzieścia siedem złotych 00/100 /
Jodłowa Wisowa - 27,80zł. / słownie: dwadzieścia siedem złotych 80/100 /
Zagórze - 25,50zł. / słownie: dwadzieścia pięć złotych 50/100 /
Dzwonowa - 27,00zł. / słownie: dwadzieścia siedem złotych 00/100 /
Dębowa - 29,95zł. / słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 95/100

za 1m3 wbudowanych otoczaków dla sołectwa :
Jodłowa Górna - 34,00zł. / słownie : trzydzieści cztery złote 00/100 /

Kontakt:
W sprawie podpisania umowy należy zgłosić się w Urzędzie Gminy Jodłowa w dniu 2004-11-08 w godz. 8.00 - 15.00 i skontaktować się z: Wójtem Gminy Jodłowa - Władysław Kita. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita