Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 31
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
Data publikacji: 2004-10-19
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia 10.11.04

G.341-9/04

Jodłowa, 2004-10-19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 350.000,00zł. na sfinansowanie inwestycji pn. "Obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej" tj. Wykonanie stanu surowego otwartego budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej

1) Nazwa i adres zamawiającego:
GMINA JODŁOWA
39-225 Jodłowa
Strona www.ugjodIowa.itl.pl/bip
E-mail ug_jodlowa@wp.pl
Godziny urzędowania :8.00-15.00

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy Jodłowa, pok.nr 10 od godz.8.00-15.00

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 350.000,00zł. na sfinansowanie inwestycji pn. "Obiekt dla ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej" tj. Wykonanie stanu surowego otwartego budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej.
Uruchomienie kredytu: od 07.12.2004r. do 20.12.2004r.
Okres spłaty rat: w dziesięciu ratach licząc od 30.06.2005r. do 31.10.2009r.
Odsetki płatne miesięcznie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni po pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o wysokości należnych odsetek.
Zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
kod CPV 66130000-0

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: od 07.12.2004r. do 20.12.2004r. - płatność w jednej transzy

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust 1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie powyższych warunków poprzez analizę dokumentów przedłożonych przez Wykonawców wraz z ofertą.

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium - cena       waga  - 100

10) miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Jodłowa
39-225 Jodłowa
Pokój nr 10
do dnia 2004-11-08 do godz. 8.30

11) termin związania ofertą
okres 30 dni, tj. do dnia 2004-12-08

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita