Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 28
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
Data publikacji: 2004-09-20
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Tekst archiwalny z 11.10.04

G.341-7/04

Jodłowa, 2004-09-20

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie podbudowy żwirowej na drodze o nr ew. gruntu 70/1,70/2,74/13,79/1,90/1,86/1,85/1,126/1,130/5 / k/Kloczkowskiego / w Dębowej.

l) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
GMINA JODŁOWA
39-225 Jodłowa
www.ugjodlowa.itl.pl/bip
E-mail
ug_jodlowa@wp.pl
Godziny urzędowania godz.8.00-15.00

2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie w Urzędzie Gminy Jodłowa, pok. nr 10 od godz. 8.00 - 15.00

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Wykonanie podbudowy żwirowej na drodze o nr ew. gruntu 70/1,70/2,74/13,79/1,90/1,86/1,85/1,126/1,130/5/ k/Kloczkowskiego/w Dębowej. W/w prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz ze złożonym kosztorysem ofertowym.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 2004.10.31

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można pobrać bezpłatnie w UG Jodłowa.

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Nazwa kryterium                                  Waga

cena za całość wykonania zadania          100 

Cenę oferty należy obliczyć poprzez dokładne wypełnienie kosztorysu ofertowego załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji spowoduje odrzucenie oferty. Wprowadzenie przez Oferenta jakichkolwiek zmian do kosztorysu / min. zmiana obmiaru, podstawy wyceny, norm / zostanie potraktowane jako niezgodne z SIWZ i spowodują odrzucenie oferty.

10) miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Jodłowa
39-225 Jodłowa
Pokój nr 10
do dnia 2004-10-08 do godz. 8.30

11) termin otwarcia ofert:
2004-10-08 godz.9.30 Urząd Gminy Jodłowa pok.15

12) termin związania ofertą
okres 30 dni, tj. do dnia 2004-11-08

Wójt Gminy Jodłowa
mgr. Władysław Kita