Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   69
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 67/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 13 września 2004 roku w sprawie wypłacenia świadczenia urlopowego dla dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej
 

Zarządzenie Nr 67/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 13 września 2004 roku

w sprawie wypłacenia świadczenia urlopowego dla dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej

Na podstawie art.3 ust.3, ust.4, ust.5, ust.5a i ust.6 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486, Nr 113, poz. 717 i z 2002 r. Nr 135, poz. 1146) oraz Obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2004 r. zarządzam co następuje:

§1

Dokonać wypłaty świadczenia urlopowego za 2004 rok w wysokości 695,68 zł /słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 68/100/ proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Jodłowa.

§3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-11-24


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2177966