Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   65
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 63/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 08 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 r.
 

ZARZĄDZENIE NR 63/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 08 września 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Jodłowa na 2004 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póz. zm.) art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póź. zm.), uchwały Nr XIII/60/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie: budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok z późniejszymi zmianami, Nr 9 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie z dnia 27.08.2004r., zarządza się co następuje:

§1

Wprowadza się następujące zmiany budżetu i w budżecie gminy Jodłowa na 2004 rok:

1. DOCHODY

1) Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę: 7.700 zł – jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia w tym: dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 7.700 – jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia

2. WYDATKI

 1. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 8.210 zł – jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
 2. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust.1 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości: 8.210 zł
  w tym: wydatki na realizacje zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 8.210 zł jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia
 3. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę: 510 zł – jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia
 4. Ogólna kwota wydatków, o których mowa w ust. 1 obejmuje:
  a) wydatki bieżące w wysokości 510 zł
  w tym: wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami, w kwocie: 510 zł – jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia

§2

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynosi:

 • dochody ogółem: 7.251.878 zł
 • wydatki ogółem: 7.661.401 zł
 • przychody ogółem: 704.523 zł
 • rozchody ogółem: 295.000 zł

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l września 2004 roku.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-11-24Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2177976