Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   60
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 58a/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa
 

ZARZĄDZENIE NR 58a/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 23 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) zarządza się co następuje:

§1

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Jodłowa, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 12/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Jodłowa, zmienionym Zarządzeniem Nr 69/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa, Zarządzeniem Nr 108/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa i Zarządzeniem Nr 122/03 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jodłowa, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 8 ust. l pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu: „ stanowisko ds. kontroli wewnętrznej "
 2. po § 47 dodaje się § 47 a w brzmieniu:
  „ § 47 a. DO ZADAŃ SAMODZIELNEGO STANOWISKA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ należy w szczególności:
  1) kontrola wewnętrzna jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych Gminy,
  2) przestrzeganie zasad zawartych w aktach wewnętrznych dotyczących kontroli wewnętrznej w Gminie,
  3) opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z kontrolą wewnętrzną m. in. roczny plan kontroli, programy kontroli,
  4) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
  5) promocja gminy,
  6) prowadzenie spraw z zakresu turystyki,
  7) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta."

§2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l września 2004 roku.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-09-28


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2177975