Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   60
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 59/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie
 

Zarządzenie Nr 59/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 25 sierpnia 2004 r.

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art.36a ust. l i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz.1001. Nr 109, poz.1161, Nr 145, poz. 1532 i Nr 162, poz. 1690 ), w uzgodnieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie ( pismo znak WPS-1500/286/04 z dnia 19 sierpnia 2004 r.), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Dęborzynie zarządza się, co następuje:

§1

Przedłuża się Panu mgr inż. Janowi Kaczka powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dęborzynie na okres od dnia l września 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-09-28


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167439