Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   54
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 53/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2005 rok przez gminne jednostki budżetowe, zakład budżetowy i instytucje kultury oraz opracowania zbiorczego zestawi
 

ZARZĄDZENIE NR 53/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 16 sierpnia 2004 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2005 rok przez gminne jednostki budżetowe, zakład budżetowy i instytucję kultury oraz opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków do projektu budżetu

Na podstawie art.52 ust. l i 2, art.53 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) i w związku § 2 pkt 2 uchwały Nr VIII/28/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§1

W celu terminowego i prawidłowego opracowania projektu budżetu gminy na 2005 r. należy przedłożyć Wójtowi Gminy w terminie do 15 października 2004 r., wnioski zebrań wiejskich -(wzór - załącznik Nr l) oraz projekty planów finansowych jednostek budżetowych - dla każdej szkoły oddzielnie (wzór - załącznik Nr 2) zakładu budżetowego (wzór - załącznik Nr 3).

§2

Materiały planistyczne winny zawierać:

  1. wielkość dotacji planowanej dla jednostki organizacyjnej z budżetu gminy,
  2. wielkość kosztów bieżących wynikających ze szczegółowej kalkulacji z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych,
  3. szczegółowo opisane i uzasadnione wielkości kwot, przyjęte w projektach planów finansowych.

§3

Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych, wniosków, jak również skalkulowanych dochodów własnych budżetu gminy, dotacji celowych i subwencji z budżetu państwa - Skarbnik Gminy opracuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie do 15 listopada 2004 roku i przedłoży Wójtowi Gminy wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-09-10Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2183762