Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   52
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 51/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez klęski żywiołowe w gminie Jodłowa
 

Zarządzenie Nr 51/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 5 sierpnia 2004r.

w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez klęski żywiołowe w gminie Jodłowa

Na podstawie art. 31 i art.33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, póz. 1568 oraz z 2004 Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203)

zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się komisję ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych przez klęski żywiołowe w gminie Jodłowa w składzie:

  1. Dorota Krzyżak - przewodniczący komisji,
  2. Małgorzata Szewczyk - zastępca przewodniczącego,
  3. Jerzy Podstawski - członek komisji,
  4. Danuta Potyrała - członek komisji.

§2

Zadaniem komisji powołanej w § l jest przeprowadzenie czynności dotyczących ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe, sporządzenie protokołu i innych zestawień zbiorczych.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Sekretarza Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-09-10


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2183801