Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   49
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr48/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 02 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2004r.
 

ZARZĄDZENIE NR 48/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 02 sierpnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy Jodłowa za I półrocze 2004 roku

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) i art.135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku - o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r - Nr 15, poz. 148 z póź.zm.) 594) oraz uchwały Nr XVI/18/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku, zarządza się co następuje:

§1

  1. Przyjmuje się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za l półrocze 2004 r., jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  2. Informacje, o której mowa w ust. l przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Ustala się termin przedłożenia informacji do 31 sierpnia 2004 roku

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-09-10


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2172546