Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 26
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVII/26/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpnia w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów studiów dziennych i szkól wyższych.
Data publikacji: 2004-08-27
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwala Nr XVII/26/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 13 sierpnia 2004 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów studiów dziennych szkół wyższych,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 91 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r Nr 67, poz.329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r, Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104, Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r Nr 111. poz. 1194 i Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz.362. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003r, Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001. Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532 i Nr l62.poz. l690) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

Ustala się zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkól i studentów studiów dziennych szkół wyższych z terenu gminy Jodłowa w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Zobowiązuje się Wójta Gminy Jodłowa do określenia corocznie w projekcie budżetu gminy ilości i wysokości stypendiów.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§4

Traci moc uchwała Nr XXV/37/01 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, zmieniona uchwałą własną Nr V/10/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0