Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 25
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVII/25/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Jodłowa
Data publikacji: 2004-08-26
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XVII/25/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 13 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Jodłowa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14a ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r Nr 67.poz.329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117,poz. 759 i Nr 162.poz.ll26; z 2000 r. Nr 12,poz. 136,Nr 19,poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz.1104.Nr 120, poz.1268 i Nr 122, poz. 1320; z 2001 r Nr 111.poz.1194 i Nr 144. poz.l615; z 2002 r Nr 41, poz.362. Nr 113, poz.984.Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r Nr 6, poz. 65, Nr 128,poz. 1176 i Nr 137. poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 .Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532) w związku z art. 22 pkt. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2003 r Nr 137, poz. 1304) Rada Gminy Jodłowa uchwała, co następuje:

§1

Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w gminie Jodłowa:

  1. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr l w Jodłowej
  2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej
  3. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 w Jodłowej
  4. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej
  5. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dęborzynie

§2

Obwodami oddziałów przedszkolnych są obwody poszczególnych szkół podstawowych.

§3

Organizację oddziałów przedszkolnych określają statuty poszczególnych szkół podstawowych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem l września 2004 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal