Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 17
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XVI/17/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego planu gospodarczego
Data publikacji: 2004-08-13
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

UCHWAŁA Nr XVI/17/04
RADY GMINY JODŁOWA
z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego planu gospodarczego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) - Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się wieloletni plan gospodarczy zgodnie z załącznikiem Nr l do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady
Barbara Wal

Załączniki

  • Ilość pobrań: 0