Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   47
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 46/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.
 

ZARZĄDZENIE Nr 46)04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 12 lipca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 13 ust. l, art. 38 ust. l i 2 i art. 40 ust. l pkt l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr l, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004 r. Nr 6 , poz.39. Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz., 880), § 2 ust. l , § 4 ust. 3, § 12 i § 13 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r., w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 9, poz. 30 i z 2003 r. Nr 7, poz. 80), § 9 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr V) 13)03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego Nr 29, poz. 522) zarządzam, co następuje:

§ l.

Postanawia się ogłosić przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Zajezdni PKS w Jodłowej położonego na działce nr 1822)2 (lokal o powierzchni użytkowej 15 m2) na okres trzech lat od dnia 4 września 2004 roku do dnia 3 września 2007 roku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

§ 2.

Przetarg odbędzie się dnia 4 sierpnia 2004 r. o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jodłowa. Cena wywoławcza z tytułu najmu w)w lokalu wynosi 151 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden złotych) miesięcznie. Stawka czynszu zawiera podatek VAT. Wadium wynosi 15 zł (słownie: piętnaście złotych). Postąpienie wynosi 15 zł (słownie: piętnaście złotych).

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-08-02Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167508