Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego

Drukuj
Grupa: Informacja o przystąpieniu Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego
Nr pozycji 27
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
Data publikacji: 2004-07-30
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Osoba Nieznana 

Treść archiwalna z dnia 20.08.04

G.341-5/04 Jodłowa,

2004-07-29

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

I. Żwirowanie dróg na terenie gminy Jodłowa / wykaz dróg stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia / poprzez rozścielenie żwiru / pospółki / na odcinkach dróg w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Grubość rozścielonego żwiru winna być w miarę równomierna i wynosić ok. 10 cm. Wbudowanie żwiru nie obejmuje wałowania.

II. Wbudowanie otoczaków na drogi na terenie gminy Jodłowa / wykaz dróg stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia / poprzez rozścielenie otoczaków na odcinkach dróg w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Grubość rozścielonych otoczaków winna być w miarę równomierna i wynosić ok.15cm. Wbudowanie otoczaków nie obejmuje wałowania.

l) Nazwa i adres zamawiającego:
GMINA JODŁOWA
39-225 Jodłowa
www.ugjodlowa.itl.pl/bip
E-mail ug_jodlowa@wp.pl
Godziny urzędowania godz.8.00-15.00

2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można pobrać w Urzędzie Gminy Jodłowa, pok. nr 10 od godz. 8.00 - 15.00

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
I.
Żwirowanie dróg na terenie gminy Jodłowa /wykaz dróg stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia/ poprzez rozścielenie żwiru /pospółki/ na odcinkach dróg w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Grubość rozścielonego żwiru winna być w miarę równomierna i wynosić ok. 10cm. Wbudowanie żwiru nie obejmuje wałowania.
II.
Wbudowanie otoczaków na drogi na terenie gminy Jodłowa /wykaz dróg stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia / poprzez rozścielenie otoczaków na odcinkach dróg w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. Grubość rozścielonych otoczaków winna być w miarę równomierna i wynosić ok.15cm. Wbudowanie otoczaków nie obejmuje wałowania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 2004.10.15

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można pobrać w UG Jodłowa.

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Nazwa kryterium

Waga

cena za 1 m3 wbudowanej pospólki, otoczaków

100 %

 

10) miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy Jodłowa

39-225 Jodłowa

Pokój nr 10

do dnia 2004-08-16 do godz. 8.30

11) termin otwarcia ofert:

2004-08-16 godz.9.00 Urząd Gminy Jodłowa pok.15

12) termin związania ofertą

okres 30 dni, tj. do dnia 2004-09-15

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita