Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   42
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 41/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 

ZARZĄDZENIE NR 41/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 18 czerwca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 13 ust. l, art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. u. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr l, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 i z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880), § 9 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr V) 13)02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 25 lutego 2003 r. (Dz. Urzędowy Woj. Podkarpackiego Nr 29, poz. 522) zarządzam, co następuje:

§ l.

Przeznacza się do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia na okres trzech lat od dnia 4 września 2004 roku do dnia 3 września 2007 roku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.

 § 2.

Wykaz, o którym mowa w § l podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jodłowa a informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-07-30Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167469