Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   35
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 34/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie udzielenia zaliczki Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jodlowej
 

ZARZĄZDENIE NR 34/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie udzielenia zaliczki Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Jodłowej

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 3, art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.), zarządza się, co następuje:

§1

Udziela się zaliczki Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jodłowej w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100), przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów na gminnym wysypisku odpadów.

§2

  1. Zaliczka zostanie przekazana na konto Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej w terminie 7 dni od niniejszego zarządzenia.
  2. Zaliczkę należy rozliczyć fakturami lub zwrócić na konto Urzędu Gminy Jodłowa w terminie do 31 grudnia 2004 roku.

§3

Zarządzenie wchodzie w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-07-09


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2172547