Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   32
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 31/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie ustalenia planu finansowo - rzeczowego sołectwa Jodłowa - Wisowa na 2004 r.
 

Zarządzenie Nr 31/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 21 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia planu finansowo-rzeczowego sołectwa Jodłowa Wisowa na 2004 rok

Na podst. art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717.Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) w związku z § 8 ust. l i 4 statutu sołectwa Jodłowa Wisowa, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/31/02 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jodłowa Wisowa (Dz.Urz.Woj.Podkarp.Nr 76, poz. 1473) zarządza się, co następuje:

§1

Ustala się plan finansowo - rzeczowy sołectwa Jodłowa Wisowa na 2004 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie sołectwa Jodłowa Wisowa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-08-04Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167490