Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   15
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 14/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia10 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2003 r.
 

ZARZĄDZENIE NR 14/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 10 marca 2004 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2003 rok

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591, z póź.zm.) oraz art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz. 148 z póź.zm.) zarządca się, co następuje:

§1

  1. Przyjmuje się sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2003 roku - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. l, podlega przedłożeniu Radzie Gminy w terminie do 31 marca 2004 roku i przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-07-07Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2184114