Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   26
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 27/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw rozwoju lokalnego.
 

Zarządzenie Nr 27/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 7 maja 2004r.

w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw rozwoju lokalnego

Na podstawie art. 30 ust. l w związku z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 Nr 102, poz. 1055) zarządza się, co następuje:

§1

Wyznaczam Panią Dorotę Krzyżak - referenta do spraw inwestycji Urzędu Gminy Jodłowa -pełnomocnikiem do spraw rozwoju lokalnego.

§2

Do zadań pełnomocnika do spraw rozwoju lokalnego należy:

  1. pełnienie funkcji koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego plan rozwoju lokalnego,
  2. zbieranie wniosków i przygotowanie danych oraz wyznaczenie obszaru na którym będą realizowane projekty (obszar kwalifikujący się do wsparcia w ramach funduszy strukturalnych).

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się p. o. Sekretarza Gminy. 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-07-06


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2184165