Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   21
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 22/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne.
 

ZARZĄDZENIE NR 22/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 23 kwietnia 2004 roku

w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego stanowiącego mienie komunalne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177)oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733,z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz.1383 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1069) zarządzam , co następuje:

§ 1.

Postanawiam wynająć od dnia 1 maja 2004 roku na czas nieoznaczony Pani Marii O. zamieszkałej w Jodłowej lokal mieszkalny znajdujący się w budynku nr 28 w Jodłowej o łącznej powierzchni użytkowej 54,04 m2, składający się z czterech pomieszczeń oraz części wspólnej korytarza.

§ 2.

Wysokość czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego będzie ustalana zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Jodłowa w sprawie ustalania stawek czynszu za lokale mieszkalne i będzie ulegała corocznej zmianie.

§ 3.

 Postanawiam zwolnić najemcę z opłacania czynszu za miesiąc maj 2004 roku, z uwagi na konieczność wykonania przez najemcę drobnych napraw w)w lokalu, malowanie ścian w lokalu.

§ 4.

Opłaty za energię elektryczną ponosić będzie najemca.

§ 5.

Szczegółowe warunki najmu określi umowa.

§ 6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-07-06


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167458