Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   20
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 21/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Dęborzyn celem dokonania wyboru sołtysa.
 

Zarządzenie Nr 21/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 16 kwietnia 2004 r.

 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Dęborzyn celem dokonania wyboru sołtysa

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz § 25 ust. 2 i 3 statutu sołectwa Dęborzyn, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVI/33/02 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dęborzyn (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 76, poz.1475 ), w związku z uchwałą Nr XV/6/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Dęborzyn zarządza się, co następuje:

§ 1

Zwołuje się zebranie wiejskie w sołectwie Dęborzyn celem dokonania wyboru sołtysa w dniu 25 kwietnia 2004 r. o godz. 1300 w Szkole Podstawowej w Dęborzynie.

§ 2

Zebraniu, o którym mowa w § 1 przewodniczyć będzie Pani Dorota Krzyżak.

§ 3

Zarządzenie należy podać do wiadomości mieszkańcom sołectwa Dęborzyn w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie sołectwa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-07-02


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167464