Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   17
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 18/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy.
 

Zarządzenie Nr 18/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 25.03.2004r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy

Na podstawie art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19,poz.l77 / i art.30 ust l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.l271 i Nr 214, poz.l806 i z 2003r., Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.l568/ zarządzam:

 §1

Powołuję stałą Gminną Komisję Przetargową w składzie:

  1. Grażyna Pacana - Przewodnicząca Komisji
  2. Teresa Urban - Sekretarz Komisji
  3. Renata Błaszczyk - Członek Komisji
  4. Maria Trojan - Członek Komisji

§2

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówień publicznych, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, zamawiane przez Gminę i finansowane ze środków publicznych.

§3

Organizację, skład, tryb pracy, zakres obowiązków Komisji Przetargowej i odpowiedzialność jej członków określa Regulamin Pracy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Traci moc Zarządzenie Nr 15/02 z dnia 04.07.2002r. w sprawie powołania komisji przetargowej za wyjątkiem postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia z życie niniejszego Zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-07-01Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2177946