Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   13
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 12/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej.
 

Zarządzenie Nr 12/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 27 lutego 2004 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568)oraz art.36a ust.1, 4 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz.1966) w uzgodnieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty w Rzeszowie ( pismo znak WPS-1500/32/04 z dnia 27 lutego 2004 r.), po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły i Rady Pedagogicznej
zarządza się, co następuje:

§ 1

Powierza się Pani mgr Ewie Kaczka stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej od dnia 1 marca 2004 r. do 31 sierpnia 2008 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-06-02


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2177970