Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   11
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 10/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej
 

Zarządzenie Nr 10/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 23 lutego 2004 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/ oraz art. 36a ust.4a ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304 i Nr 302, poz. 1966 /
zarządza się , co następuje:

§ 1.

Powierza się Pani Wandzie Grygiel, pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej na okres sześciu miesięcy – od dnia 01 marca 2004 r. do 31 sierpnia 2004r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2004 r.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-06-03


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167492