Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   10
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 9/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej
 

Zarządzenie Nr 9/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 19 lutego 2004 roku

w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 1568), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39)
z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1.

Postanawiam wynająć XXII Straszęcińskiej Drużynie Harcerskiej „AZYMUT”lokal użytkowy znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej, składający się z sześciu pomieszczeń (trzy sale lekcyjne, korytarz, szatnia, pokój socjalny)o łącznej powierzchni użytkowej 287,7 m2, z przeznaczeniem na zorganizowanie zimowiska dla młodzieży szkolnej na okres od dnia 20 lutego 2004 roku do dnia 22 lutego 2004 roku.

§ 2.

Ustalam czynsz za lokal w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych). Stawka czynszu zawiera podatek VAT. W stawce czynszu zawiera się także opłata za wodę, opłata za zużycie energii elektrycznej, gazu i centralne ogrzewanie.

§ 3.

Szczegółowe warunki najmu określi umowa.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-06-03


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167495