Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   7
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 6/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości, będącej własnościśą Gminy Jodłowa
 

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 5 lutego 2004 r.

w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości, będącej własnością Gminy Jodłowa.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39)
z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1.

Postanawia się oddać do bezpłatnego używania Zarządowi Dróg Powiatowych w Dębicy części następującej działki położonej w Jodłowej będącej własnością Gminy Jodłowa oznaczonej numerem:

- część działki nr 2142/2 o powierzchni 0,0077 ha,

na czas wykonania prac budowlanych, związanych z przebudową odcinków dróg powiatowych nr 310 Bielowy – Jodłowa i nr 313 Jasło – Jodłowa – Ryglice wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury technicznej.

§ 2.

Szczegółowe warunki bezpłatnego używania określi umowa użyczenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-06-01


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2167505