Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   5
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr4/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkaniowego.
 

ZARZĄDZENIE NR 4/04
WÓJTA GMINY JODŁOWA
z dnia 19 stycznia 2004 r.

w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568)
z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1.

W związku z wniesionym podaniem Pani Krystyny Bigda w sprawie rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego wyrażam zgodę na rozwiązanie na drodze porozumienia stron z dniem 31 stycznia 2004 roku umowy najmu lokalu mieszkalnego spisanej dnia 4 lutego 1998 roku pomiędzy Gminą Jodłowa a Panią Krystyną Bigda.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-06-01


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2177918