Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   2
  Nazwa pozycji   Zarządzenie Nr 1a/04 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej
 

Zarządzenie Nr 1a/04
Wójta Gminy Jodłowa
z dnia 9 stycznia 2004 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej

           Na podst. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 / oraz art.36a ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz.984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz.1304 i Nr 203 poz. 1966/, w związku § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej / Dz. U. Nr 189, poz. 1855/
zarządza się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej.

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić osoby, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

§ 3

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs” w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia, na adres:
    WÓJT GMINY JODŁOWA
    39-225 JODŁOWA
  2. O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-05-27


Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 2177934