Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 13
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XV/13/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójta Gminy Jodłowa
Data publikacji: 2004-05-11
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XV/13/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 2 kwietnia 2004r.

w sprawie zmiany uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójta Gminy Jodłowa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 , z 2002r. Nr 23,poz 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271 i Nr 214,poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80,poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U.Nr 33,poz.264 i z 2004r. Nr 47,poz. 448 ) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr I/40/02 Rady Gminy Jodłowa z dnia 18 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jodłowa , zmienionej uchwałą Nr VII/21/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wynagrodzenie Wójta Gminy Jodłowa , zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:
„ § 1 Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy Jodłowa:

  1. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 3 705,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięć złotych 00/100),
  2. dodatek funkcyjny w kwocie: 1 097,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100)
  3. dodatek specjalny w kwocie: 960,40 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych 40/100),
  4. dodatek za wysługę lat pracy w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego, tj. 741,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści jeden złotych 00/100)”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2004r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal