Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 12
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XV/12/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 02 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochody gminy.
Data publikacji: 2004-05-11
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XV/12/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 2 kwietnia 2004r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochody gminy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z d dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz. 1568), art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137,poz. 926, Nr 160,poz. 1083, z 1998r. Nr 106,poz.668, z 1999r. Nr 11,poz.95 i Nr 92, poz.1062, z 2000r. Nr 94,poz.1037, Nr 116,poz.1216, Nr 120,poz.1268 i Nr 122,poz.1315, z 2001r. Nr 16,poz.166, Nr 39,poz. 459, Nr 42,poz.475, Nr 110,poz.1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130,poz. 1452, z 2002r. Nr 89,poz. 804, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz. 1271 i Nr 169,poz.1387 oraz z 2003r. Nr 130,poz. 1188 i Nr 137,poz.1302) oraz art. 4 i art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Dz. U. Nr 62,poz.718, z 2001r. Nr 46,poz.499, z 2002r. Nr 74,poz. 676 i Nr 113,poz. 984 oraz z 2003r. Nr 65,poz. 595)
Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych oraz podatku od posiadania psów na terenie gminy Jodłowa sołtysom przysługuje wynagrodzenie (brutto) w wysokości:

  1. w sołectwie Jodłowa Dolna - 4,8 % od zainkasowanych wpłat,
  2. w sołectwie Jodłowa Górna - 6,5% od zainkasowanych wpłat,
  3. w sołectwie Jodłowa Wisowa - 7,5% od zainkasowanych wpłat,
  4. w sołectwie Dęborzyn - 7,5% od zainkasowanych wpłat,
  5. w sołectwie Dzwonowa - 7,5% od zainkasowanych wpłat,
  6. w sołectwie Dębowa - 6,5% od zainkasowanych wpłat,
  7. w sołectwie Zagórze - 7,5% od zainkasowanych wpłat,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Traci moc : Uchwała Nr XIX/69/2000 Rady Gminy w Jodłowej z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia za inkaso podatków stanowiących dochody gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal