Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

WŁADZE, BUDŻET

Drukuj
Grupa: WŁADZE, BUDŻET
Nr pozycji 7
Nazwa pozycji: Uchwała Nr XV/7/04 Rady Gminy Jodłowa z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2003 r.
Data publikacji: 2004-04-29
Osoba, która stworzyła pozycję: mgr Elżbieta Stanula

Uchwała Nr XV/7/04
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jodłowa za 2003 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt, art.18a ust.3 i art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r.Nr 142,poz.1591, z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art.136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 , Nr 45,poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166,poz. 1611, i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19,poz.177) Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Jodłowa po rozpatrzeniu przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3

Uchwała wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal