Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     WŁADZE, BUDŻET
 
  Grupa:   WŁADZE, BUDŻET
  Nr pozycji   14
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o szacunkowej wartości powyżej 30000 euro
 

Treść archiwalna z dnia29.04.04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro
Gmina Jodłowa,
39-225 Jodłowa,
woj. podkarpackie, pow. dębicki,
tel. 014 6833044, fax 014 6833053,
e-mail:
ug.jodlowa@poczta.onet.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie stanu surowego budynku ochrony zdrowia i rehabilitacji w Jodłowej. (PKWiU: 45.21.6)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 2004.11.30.
Wadium -11 000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) -100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 25 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 10, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z oferentami -
Maria Trojan,
e-mail: ug.jodlowa@poczta.onet.pl,
tel. 014 6833044 w. 107, w godz. 8:00 - 15:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10.
Termin składania ofert upływa dnia 31.03.2004 o godzinie 08:30.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2004 o godzinie 09:00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 15.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita

 
  Data publikacji   2004-03-05Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:   Osoba Nieznana 
 
  Ilość odwiedzin: 2618610