Baner głowny strony GMINA JODŁOWA Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   58
  Nazwa pozycji   Uchwała Nr XIII/58/03 Rady Gminy Jodłowa z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2004 rok.
 

Uchwała Nr XIII/58/03
Rady Gminy Jodłowa
z dnia 29 grudnia 2003r.

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz. 1568) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2002r. Nr 147,poz.1231 i Nr 167, poz.1372 oraz z 2003r. Nr 80,poz.719 i Nr 122,poz. 1143/

Rada Gminy Jodłowa u c h w a l a , co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jodłowa na 2004 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady
Barbara Wal

 
  Data publikacji   2004-03-02Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:  mgr Elżbieta Stanula
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 1924270